Kraków, 8.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2.1/2017

Zapytania ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczej w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw: Pobierz zapytanie ofertowe.

Aktualizacja 17.04.2017: Informujemy, że w ramach postępowania ofertowego w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte i zostanie powtórzone w terminie późniejszym.


Kraków, 31.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/1.2.1/2016

Zapytania ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczej w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw: Pobierz zapytanie ofertowe.

Aktualizacja 6.12.2016: Informujemy, że w wyniku postępowania wybrano ofertę złożoną przez NoLabel sp. z o.o.

Aktualizacja 1.03.2017: Informujemy, że postępowanie ofertowe zostało unieważnione z przyczyn formalnych.


Kraków, 04.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2.1/2016

Zapytania ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 50 000 zł netto na pracę na stanowisku Koordynator Naukowy dotyczące projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw: Pobierz zapytanie ofertowewzór oferty.

Pobierz wynik postępowania.

Zapytanie ofertowe nr 2/1.2.1/2016

Zapytania ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000 zł netto na pracę na stanowisku Konsultant Naukowy dotyczące projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw: Pobierz zapytanie ofertowe.


UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.