Unia Europejska

24.11.2017 r.

Informacja o realizowanym projekcie

Informujemy, że firma Katarzyna Burda Agencja Social Media realizuje projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu ICT optymalizującego procesy biznesowe związane z internetową sprzedażą odzieży”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku docelowym poprzez zakup dedykowanego systemu ICT optymalizującego procesy biznesowe związane z internetową sprzedażą odzieży. Wdrożona zostanie nowa usługa dla partnerów e-commerce polegająca na prezentacji i sprzedaży garderoby poprzez kompletne stylizacje wzorowane na kreacjach osób świata mody i rozrywki.

Planowane efekty projektu, to: wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, wprowadzenie digitalizacji treści oraz elektronicznej wymiany danych, pozytywna realizacja polityk horyzontalnych, rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie poprzez zaoferowanie nowego produktu/usługi na rynkach zagranicznych, wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynkach zagranicznych na których przedsiębiorstwo dotychczas nie było, wdrożenie współpracy gospodarczej z innym przedsiębiorstwem.

Wartość projektu: koszty całkowite 1 223 604,00 zł, koszty kwalifikowane 994 800,00 zł, wkład Funduszy Europejskich 449 435,00 zł.


7.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/1.2.1/2017

Informujemy, że na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1066776 zostało opublikowane zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy usługi badawczej. Pobierz załączniki (wzór formularza ofertowego).

Aktualizacja 8.12.2017: Informujemy o opublikowaniu na w.w. stronie informacji o wybranym wykonawcy.


17.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/1.2.1/2017

Zapytania ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000 zł netto na pracę na stanowisku Architekt Oprogramowania dotyczące projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw: Pobierz zapytanie ofertowe.


12.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/SL33/2017

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawcy dokumentacji i systemu informatycznego w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnego systemu ICT optymalizującego procesy biznesowe związane z internetową sprzedażą odzieży" rekomendowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.03.03.00-24-08D9/16-001: Pobierz zapytanie ofertowe.

Aktualizacja 21.09.2017: Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 20.10.2017.

Aktualizacja 23.10.2017: Informujemy, że wybrana została oferta złożona przez Esensive sp. z o.o.


1.09.2017 r.

Informacja o realizowanym projekcie

Informujemy, że firma Katarzyna Burda Agencja Social Media realizuje projekt pt.: „Technologia fotorealistycznej wizualizacji trójwymiarowej i animacji ubrań na dowolnych sylwetkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (numer umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.01-12-0652/16-00 z dnia 22 sierpnia 2017r.).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych prowadzących do opracowania technologii fotorealistycznej wizualizacji 3D i animacji ubrań na dowolnych sylwetkach. Będzie ona zaprojektowana na potrzeby odzieżowej branży e-commerce i jej klientów, którzy chcieliby przymierzać ubrania bezpośrednio przed zakupem w sklepie internetowym, bez konieczności udawania się do sklepu stacjonarnego lub zamawiania ubrań do domu. Internetowe sklepy odzieżowe będą mogły w sposób stosunkowo prosty wprowadzać trójwymiarowe wizualizacje odzieży.

Efektem projektu będzie technologia fotorealistycznej wizualizacji 3D i animacji ubrań na dowolnych sylwetkach. Usługą wprowadzoną w wyniku projrktu będzie dostęp w modelu SaaS, do systemu działającego na bazie tej technologii.

Wartość projektu: koszty całkowite 3 201 709,20 zł, koszty kwalifikowane 2 903 491,20 zł, wartość dofinansowania 2 275 657,93 zł.


Kraków, 8.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2.1/2017

Zapytania ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczej w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw: Pobierz zapytanie ofertowe.

Aktualizacja 17.04.2017: Informujemy, że w ramach postępowania ofertowego w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte i zostanie powtórzone w terminie późniejszym.


UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.