Kraków, 31.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/1.2.1/2016

Zapytania ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczej w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw: Pobierz zapytanie ofertowe.

Aktualizacja 1.03.2017: Informujemy, że postępowanie ofertowe zostało unieważnione z przyczyn formalnych.


Kraków, 04.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2.1/2016

Zapytania ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 50 000 zł netto na pracę na stanowisku Koordynator Naukowy dotyczące projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw: Pobierz zapytanie ofertowe.

Aktualizacja 12.08.2016: Informujemy o wynikach postępowania.


Kraków, 04.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/1.2.1/2016

Zapytania ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000 zł netto na pracę na stanowisku Konsultant Naukowy dotyczące projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw: Pobierz zapytanie ofertowe.

Aktualizacja 12.08.2016: Informujemy o wynikach postępowania.


Kraków, 04.07.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/BR/2016

Zapytania ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 50 000 zł netto na Przeprowadzenie prac badawczych (badania przemysłowe) dotyczące projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw: Pobierz zapytanie ofertowewzór oferty.

Aktualizacja 12.07.2016: Nie otrzymano żadnej oferty w związku z postępowaniem nr 1/BR/2016.


Kraków, 19.01.2016 r.

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/BON/2015

Informujemy o wynikach postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 1/BON/2015 z dnia 11.01.2016. Wybranym oferentem jest: Instytut Karpacki.


Kraków, 11.01.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/BON/2015

Zapytania ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 50 000 zł netto, dotyczące projektu: "Opracowanie znacząco ulepszonych rozwiązań dla platformy modowej pasujemi.pl w celu umożliwienia dalszego rozwoju i wzrost potencjału serwisu", który ubiega się o dofinansowanie w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje: Pobierz zapytanie ofertowewzór oferty.


Kraków, 04.01.2016 r.

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/POIR/2015

Informujemy o wynikach postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 1/POIR/2015 z dnia 22.12.2015. Wybranym oferentem jest: Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Katedra Telekomunikacji z siedzibą w Krakowie.


Kraków, 22.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2015

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę[1]

Zakup jest planowany w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020: Pobierz zapytanie ofertowe (Załącznik 1Załącznik 2Załącznik 3)

[1] o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B.


UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.